Prøvereglementer

Her finder du prøvereglementer for EUX og EUD.

EUX

Prøvereglement for grundforløb 1 på EUX

Afslutning af grundforløb 1 – 20 uger

For at gennemføre GF 1 skal du have bestået erhvervsfag 2 og 3.

Endvidere skal du til prøve i et  grundfag på niveau C.  Det kan være dansk, engelsk eller samfundsfag.

Indstilling til prøve

Du kan indstilles til prøve, hvis du har været studieaktiv og afleveret de projekter, rapporter, præsentationer, opgaver og portefoliomapper (dokumentation), der er en forudsætning for at have gennemført faget og forløbet.

Caseprøve

Caseprøven omfatter en casearbejdsdag og en mundtlig caseeksamination.

Grundlaget for caseprøven er en casevirksomhed, som udpeges af Undervisningsministeriet. Frem til marts 2016 er det virksomheden Jysk. Undervisningsministeriet udarbejder sammen med casevirksomheden en casehistorie, der omhandler casevirksomheden.

Dine lærere vil fortælle dig om casevirksomheden. Materialet findes på www.emu.dk/modul/merkantil-caseeksamen-2015-16.

Casearbejdsdagen

Casearbejdsdagen har en varighed på 4-8 timer. I skolens undervisningsplan er det fastlagt, at du skal være til stede på skolen fra kl. 8.00 til kl. 13.30. Hvis skolens IT-systemer lukker ned, forlænges casearbejdsdagen med et tidsrum, der svarer til den tid, nedlukningen har varet.

På casearbejdsdagen får du udleveret caseopgaven kl. 8.00. Du skal kvittere for modtagelsen af opgaven. Caseopgaven består af:

 • Grundfaget dansk af mindst 3 delopgaver jf. bilag 4
 • Grundfaget engelsk af mindst 3 delopgaver jf. bilag 8
 • Grundfaget samfundsfag jf. § 9 i bek. nr. 1009 af 22/9-2014  5 – 7 ukendte caseopgaver

Opgaverne tager udgangspunkt i den kendte casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case. Elevens præsentationsportfolio indgår i mindst én af de ukendte caseopgaver.

Alle hjælpemidler er tilladt, du må også gerne tale med andre om opgaven. Du må dog ikke få faglig vejledning af skolens lærere eller øvrige medarbejdere.

Skolen stiller forskellige ressourcer til rådighed som: IT-udstyr, printer og kopimaskine, internetadgang, adgang til skolens intranet og Lectio, adgang til skolernes databaseservice.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra case arbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Eksaminationen

Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen. Elevens præstation helhedsbedømmes.

Det er din lærer i faget, der er eksaminator. Det er eksaminator, der leder eksaminationen, der gennemføres som en dialog mellem dig og eksaminator. Censors rolle er at tilse at prøven går rigtigt til – dvs. at du bliver behandlet fair og lige. Censor kan stille uddybende spørgsmål.

Du har adgang til PC og projektor under eksaminationen.

Efter prøven voterer lærer og censor. Herefter får du din karakter efter 7 trins-skalaen, som gives ud fra en samlet bedømmelse af din præstation.

Hvad nu hvis?

Du bliver syg på casearbejdsdagen eller prøvedagen?
Så skal du ringe til skolen inden prøvens start på telefon 59 57 63 57. Du skal derefter opsøge din læge og få en lægeattest. Har du ikke en lægeattest, kan du ikke komme til sygeeksamen. Du skal selv betale lægeerklæringen.

Ved sygeeksamen skal du gennemføre både casearbejdsdag og prøvedag med nyt opgavesæt.

Du kommer for sent på casearbejdsdagen eller eksamensdagen?
Så har du ikke krav på at komme til prøve den pågældende dag. Hvis skolens rektor finder grunden til forsinkelsen acceptabel, kan du få lov at gå til prøve på et andet tidspunkt.

Du snyder?
Bliver du bortvist fra prøven.

Du forlader eksamenslokalet uden tilladelse?
Så betragtes prøven som afsluttet og du kan ikke komme ind igen.

Din lærer bliver syg?
Så kan skolen udpege en ny eksaminator – eller flytte prøven til en anden dag.

Klager

Klager over prøven skal være skriftlige, og du skal begrunde din klage. Det er altså ikke nok at skrive, at du vil have en højere karakter. Du skal sende klagen til skolens rektor. Hvis du er under 18 skal dine forældre skrive under.

Du skal klage senest 2 uger efter eksamen.

Du kan kun klage individuelt.

Du kan klage over:

 • Eksaminationsgrundlaget (prøvespørgsmål, opgaver mv.)
 • Eksamensforløbet
 • Bedømmelsen – dvs. din karakter.

Når du har indleveret en klage, afgør skolens rektor om den skal afvises som grundløs eller om den skal sendes til udtalelse hos lærer og censor. Sendes klagen til lærer og censor skal de svare inden 2 uger. Deres svar får du mulighed for at kommentere – det har du en uge til. Derefter beslutter rektor om klagen:

 1. afvises eller
 2. du får mulighed for en ny prøve.

For at der kan være tale om ombedømmelse eller ny prøve skal der foreligge ”særlige omstændigheder der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlige proceduremæssige mangler”, som der står i eksamensbekendtgørelsen.

En klage kan aldrig resultere i en lavere karakter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelsesgrundlaget for caseprøver omfatter:

 • bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen).
 • bekendtgørelse nr. 1010 af 22/9 2014 om erhvervsuddannelserne.
 • bekendtgørelse nr. 1009 af 22/9 2014 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne (grundfagsbekendtgørelsen).

Prøvereglement for grundforløb 2 på EUX

Afslutning af grundforløb 2 – 20 uger

For at gennemføre GF 2 skal du have bestået et grundforløbsprojekt som tager udgangspunkt i de uddannelsesspecifikke fag og du skal til prøve i et grundfag på niveau C. Det kan være:

 • Organisation C
 • Matematik C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Informationsteknologi C
Indstilling til prøve

Du kan indstilles til prøve, hvis du har været studieaktiv og afleveret de projekter, rapporter, præsentationer, opgaver og portefoliomapper (dokumentation), der er en forudsætning for at have gennemført faget og forløbet.

Caseprøve

Caseprøven omfatter en casearbejdsdag og en mundtlig caseeksamination.

Grundlaget for caseprøven er en casevirksomhed, som udpeges af Undervisningsministeriet. Frem til marts 2016 er det virksomheden Jysk. Undervisningsministeriet udarbejder sammen med casevirksomheden en casehistorie, der omhandler casevirksomheden.

Dine lærere vil fortælle dig om casevirksomheden. Materialet findes på www.emu.dk/modul/merkantil-caseeksamen-2015-16.

Casearbejdsdagen

Casearbejdsdagen har en varighed på 4-8 timer. I skolens undervisningsplan er det fastlagt, at du skal være til stede på skolen fra kl. 8.00 til kl. 13.30. Hvis skolens IT-systemer lukker ned, forlænges casearbejdsdagen med et tidsrum, der svarer til den tid, nedlukningen har varet.

På casearbejdsdagen får du udleveret caseopgaven kl. 8.00. Du skal kvittere for modtagelsen af opgaven.Case opgaven kan stilles i følgende fag:

 • Grundfaget organisation jf. § 9 i bek. nr. 1009 af 22/9-2014 5 – 7 ukendte caseopgaver
 • Grundfaget matematik jf. § 9 i bek. nr. 1009 af 22/9-2014 5 – 7 ukendte caseopgaver
 • Grundfaget erhvervsøkonomi jf. § 9 i bek. nr. 1009 af 22/9-2014  5 – 7 ukendte caseopgaver
 • Grundfaget afsætning jf. § 9 i bek. nr. 1009 af 22/9-2014  5 – 7 ukendte caseopgaver
 • Grundfaget informationsteknologi jf. § 9 i bek. nr. 1009 af 22/9-2014 5 – 7 ukendte caseopgaver.

Opgaverne tager udgangspunkt i den kendte casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case. Elevens præsentationsportfolio indgår i mindst én af de ukendte caseopgaver.

Alle hjælpemidler er tilladt, du må også gerne tale med andre om opgaven. Du må dog ikke få faglig vejledning af skolens lærere eller øvrige medarbejdere.

Skolen stiller forskellige ressourcer til rådighed som: IT-udstyr, printer og kopimaskine, internetadgang, adgang til skolens intranet og Lectio, adgang til skolernes databaseservice.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Eksaminationen

Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen. Elevens præstation helhedsbedømmes.

Det er din lærer i faget, der er eksaminator. Det er eksaminator, der leder eksaminationen, der gennemføres som en dialog mellem dig og eksaminator. Censors rolle er at tilse at prøven går rigtigt til – dvs. at du bliver behandlet fair og lige. Censor kan stille uddybende spørgsmål.

Du har adgang til PC og projektor under eksaminationen.

Efter prøven voterer lærer og censor. Herefter får du din karakter efter 7 trins-skalaen, som gives ud fra en samlet bedømmelse af din præstation.

Grundforløbsprojektet

Selve projektet varer 5 dage, hvor du skal arbejde med specifikke opgaver inden for din uddannelsesretning. Opgaverne tager udgangspunkt i de uddannelsesspecifikke fag.

Der udarbejdes en rapport/præsentation som danner grundlag for eksaminationen.

Efter prøven voterer lærer og censor. Herefter får du din karakter efter 7 trins-skalaen, som gives ud fra en samlet bedømmelse af din præstation.

Grundforløbsprojektet skal bestås før du kan fortsætte på studiekompetenceforøbet.

Hvad nu hvis?

Du bliver syg på casearbejdsdagen eller prøvedagen?
Så skal du ringe til skolen inden prøvens start på telefon 59 57 63 57. Du skal derefter opsøge din læge og få en lægeattest. Har du ikke en lægeattest, kan du ikke komme til sygeeksamen. Du skal selv betale lægeerklæringen.

Ved sygeeksamen skal du gennemføre både casearbejdsdag og prøvedag med nyt opgavesæt.

Du kommer for sent på casearbejdsdagen eller eksamensdagen?
Så har du ikke krav på at komme til prøve den pågældende dag. Hvis skolens rektor finder grunden til forsinkelsen acceptabel, kan du få lov at gå til prøve på et andet tidspunkt.

Du snyder?
Bliver du bortvist fra prøven.

Du forlader eksamenslokalet uden tilladelse?
Så betragtes prøven som afsluttet og du kan ikke komme ind igen.

Din lærer bliver syg?
Så kan skolen udpege en ny eksaminator – eller flytte prøven til en anden dag.

Klager

Klager over prøven skal være skriftlige, og du skal begrunde din klage. Det er altså ikke nok at skrive, at du vil have en højere karakter. Du skal sende klagen til skolens rektor. Hvis du er under 18 skal dine forældre skrive under.

Du skal klage senest 2 uger efter eksamen.

Du kan kun klage individuelt.

Du kan klage over:

 • Eksaminationsgrundlaget (prøvespørgsmål, opgaver mv.)
 • Eksamensforløbet
 • Bedømmelsen – dvs. din karakter.

Når du har indleveret en klage, afgør skolens rektor om den skal afvises som grundløs eller om den skal sendes til udtalelse hos lærer og censor. Sendes klagen til lærer og censor skal de svare inden 2 uger. Deres svar får du mulighed for at kommentere – det har du en uge til. Derefter beslutter rektor om klagen:

 1. afvises eller
 2. du får mulighed for en ny prøve.

For at der kan være tale om ombedømmelse eller ny prøve skal der foreligge ”særlige omstændigheder der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlige proceduremæssige mangler”, som der står i eksamensbekendtgørelsen.

En klage kan aldrig resultere i en lavere karakter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelsesgrundlaget for case prøver omfatter:

 • bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen).
 • bekendtgørelse nr. 1010 af 22/9 2014 om erhvervsuddannelserne.
 • bekendtgørelse nr. 1009 af 22/9 2014 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne (grundfagsbekendtgørelsen).

EUD

Prøvereglement for grundforløb 1 på EUD

Afslutning af grundforløb 1 – 20 uger

For at gennemføre GF 1 skal du have bestået erhvervsfag 2 og 3. Endvidere skal du til prøve i et grundfag. I perioden har du haft dansk som grundfag.

Alle elever skal blive så dygtige de kan. For grundfaget dansk gælder det, at eleverne skal løftes 2 niveauer på grundforløbets 1. del.

Elever med 9. klasses eksamen skal løftes til niveau E, og elever med 10. klasses eksamen skal løf-tes til niveau C.

Indstilling til prøve

Du kan indstilles til prøve, hvis du har været studieaktiv og afleveret de projekter, rapporter, præsentationer, opgaver og portefoliomapper (dokumentation), der er en forudsætning for at have gennemført faget og forløbet. Dine årskarakterer i grundfagene skal i gennemsnit være på 2 eller derover. Opnås karakteren 00 i det/de udtrukne prøvefag kan skolen dog vælge at indstille dig til prøve.

Caseprøve

Caseprøven omfatter en casearbejdsdag og en mundtlig caseeksamination.

Grundlaget for caseprøven er en casevirksomhed, som udpeges af Undervisningsministeriet. Frem til marts 2016 er det virksomheden Jysk. Undervisningsministeriet udarbejder sammen med casevirksomheden en casehistorie, der omhandler casevirksomheden.

Dine lærere vil fortælle dig om casevirksomheden. Materialet findes på www.emu.dk/modul/merkantil-caseeksamen-2015-16.

Casearbejdsdagen

Casearbejdsdagen har en varighed på 4-8 timer. I skolens undervisningsplan er det fastlagt, at du skal være til stede på skolen fra kl. 8.00 til kl. 13.30. Hvis skolens IT-systemer lukker ned, forlænges casearbejdsdagen med et tidsrum, der svarer til den tid, nedlukningen har varet.

På casearbejdsdagen får du udleveret caseopgaven kl. 8.00. Du skal kvittere for modtagelsen af opgaven. Caseopgaven består af mindst 3 delopgaver og er udarbejdet af grundfagets lærere. Opgaverne tager udgangspunkt i den kendte casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Elevens præsentationsportfolio indgår i mindst én af de ukendte caseopgaver.

Alle hjælpemidler er tilladt, du må også gerne tale med andre om opgaven. Du må dog ikke få faglig vejledning af skolens lærere eller øvrige medarbejdere.

Skolen stiller forskellige ressourcer til rådighed som: IT-udstyr, printer og kopimaskine, internetadgang, adgang til skolens intranet og Lectio, adgang til skolernes databaseservice.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Eksaminationen

Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen. Elevens præstation helhedsbedømmes.

Det er din lærer i faget, der er eksaminator. Det er eksaminator, der leder eksaminationen, der gennemføres som en dialog mellem dig og eksaminator. Censors rolle er at tilse at prøven går rigtigt til – dvs. at du bliver behandlet fair og lige. Censor kan stille uddybende spørgsmål.

Du har adgang til PC og projektor under eksaminationen.

Efter prøven voterer lærer og censor. Herefter får du din karakter efter 7 trins-skalaen, som gives ud fra en samlet bedømmelse af din præstation.

Hvad nu hvis?

Du bliver syg på casearbejdsdagen eller prøvedagen?
Så skal du ringe til skolen inden prøvens start på telefon 59 57 63 57. Du skal derefter opsøge din læge og få en lægeattest. Har du ikke en lægeattest, kan du ikke komme til sygeeksamen. Du skal selv betale lægeerklæringen.

Ved sygeeksamen skal du gennemføre både casearbejdsdag og prøvedag med nyt opgavesæt.

Du kommer for sent på casearbejdsdagen eller eksamensdagen?
Så har du ikke krav på at komme til prøve den pågældende dag. Hvis skolens rektor finder grunden til forsinkelsen acceptabel, kan du få lov at gå til prøve på et andet tidspunkt.

Du snyder?
Bliver du bortvist fra prøven.

Du forlader eksamenslokalet uden tilladelse?
Så betragtes prøven som afsluttet og du kan ikke komme ind igen.

Din lærer bliver syg?
Så kan skolen udpege en ny eksaminator – eller flytte prøven til en anden dag.

Klager

Klager over prøven skal være skriftlige, og du skal begrunde din klage. Det er altså ikke nok at skrive, at du vil have en højere karakter. Du skal sende klagen til skolens rektor. Hvis du er under 18 skal dine forældre skrive under.

Du skal klage senest 2 uger efter eksamen.

Du kan kun klage individuelt.

Du kan klage over:

 • Eksaminationsgrundlaget (prøvespørgsmål, opgaver mv.)
 • Eksamensforløbet
 • Bedømmelsen – dvs. din karakter.

Når du har indleveret en klage, afgør skolens rektor om den skal afvises som grundløs eller om den skal sendes til udtalelse hos lærer og censor. Sendes klagen til lærer og censor skal de svare inden 2 uger. Deres svar får du mulighed for at kommentere – det har du en uge til. Derefter beslutter rektor om klagen:

 1. afvises eller
 2. du får mulighed for en ny prøve.

For at der kan være tale om ombedømmelse eller ny prøve skal der foreligge ”særlige omstændigheder der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlige proceduremæssige mangler”, som der står i eksamensbekendtgørelsen.

En klage kan aldrig resultere i en lavere karakter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelsesgrundlaget for case prøver omfatter:

 • bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen).
 • bekendtgørelse nr. 1010 af 22/9 2014 om erhvervsuddannelserne.
 • bekendtgørelse nr. 1009 af 22/9 2014 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne (grundfagsbekendtgørelsen).

Prøvereglement for grundforløb 2 på EUD

Afslutning af grundforløb 2 – 20 uger

For at gennemføre GF 2 skal du have bestået et grundforløbsprojekt som tager udgangspunkt i de uddannelsesspecifikke fag og du skal til prøve i et  grundfag på niveau D eller C. Det kan være:

 • Dansk D/C
 • Engelsk D/C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Informationsteknologi C.

Niveauet er afhænging af om du har valgt detail, handel eller event.

Indstilling til prøve

Du kan indstilles til prøve, hvis du har været studieaktiv og afleveret de projekter, rapporter, præsentationer, opgaver og portefoliomapper (dokumentation), der er en forudsætning for at have gennemført faget og forløbet.

Caseprøve

Caseprøven omfatter en casearbejdsdag og en mundtlig caseeksamination.

Grundlaget for caseprøven er en casevirksomhed, som udpeges af Undervisningsministeriet. Frem til marts 2016 er det virksomheden Jysk. Undervisningsministeriet udarbejder sammen med casevirksomheden en casehistorie, der omhandler casevirksomheden.

Dine lærere vil fortælle dig om casevirksomheden. Materialet findes på www.emu.dk/modul/merkantil-caseeksamen-2015-16.

Casearbejdsdagen

Casearbejdsdagen har en varighed på 4-8 timer. I skolens undervisningsplan er det fastlagt, at du skal være til stede på skolen fra kl. 8.00 til kl. 13.30. Hvis skolens IT-systemer lukker ned, forlænges casearbejdsdagen med et tidsrum, der svarer til den tid, nedlukningen har varet.

På casearbejdsdagen får du udleveret caseopgaven kl. 8.00. Du skal kvittere for modtagelsen af opgaven. Caseopgaven består af:

 • Grundfaget dansk af mindst 3 delopgaver jf. bilag 4
 • Grundfaget engelsk af mindst 3 delopgaver jf. bilag 8
 • Grundfaget erhvervsøkonomi jf. § 9 i bek. nr. 1009 af 22/9-2014  5 – 7 ukendte caseopgaver
 • Grundfaget afsætning jf. § 9 i bek. nr. 1009 af 22/9-2014  5 – 7 ukendte caseopgaver
 • Grundfaget informationsteknologi

Opgaverne tager udgangspunkt i den kendte casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case. Elevens præsentationsportfolio indgår i mindst én af de ukendte caseopgaver.

Alle hjælpemidler er tilladt, du må også gerne tale med andre om opgaven. Du må dog ikke få faglig vejledning af skolens lærere eller øvrige medarbejdere.

Skolen stiller forskellige ressourcer til rådighed som: IT-udstyr, printer og kopimaskine, internetadgang, adgang til skolens intranet og Lectio, adgang til skolernes databaseservice.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Eksaminationen

Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen. Elevens præstation helhedsbedømmes.

Det er din lærer i faget, der er eksaminator. Det er eksaminator, der leder eksaminationen, der gennemføres som en dialog mellem dig og eksaminator. Censors rolle er at tilse at prøven går rigtigt til – dvs. at du bliver behandlet fair og lige. Censor kan stille uddybende spørgsmål.

Du har adgang til PC og projektor under eksaminationen.

Efter prøven voterer lærer og censor. Herefter får du din karakter efter 7 trins-skalaen, som gives ud fra en samlet bedømmelse af din præstation.

Din prøvekarakter og årskarakteren i de øvrige 4 grundfag skal give et karaktergennemsnit på 2,0 for at du kan fortsætte på hovedforløbet af din uddannelse.

Grundforløbsprojektet

Selve projektet varer 5 dage, hvor du skal arbejde med specifikke opgaver inden for din uddannelsesretning. Opgaverne tager udgangspunkt i de uddannelsesspecifikke fag.

Der udarbejdes en rapport/præsentation som danner grundlag for eksaminationen.

Efter prøven voterer lærer og censor. Herefter får du din karakter efter 7 trins-skalaen, som gives ud fra en samlet bedømmelse af din præstation.

Grundforløbsprojektet skal bestås før du kan begynde på uddannelsens hovedforløb.

Hvad nu hvis?

Du bliver syg på casearbejdsdagen eller prøvedagen?
Så skal du ringe til skolen inden prøvens start på telefon 59 57 63 57. Du skal derefter opsøge din læge og få en lægeattest. Har du ikke en lægeattest, kan du ikke komme til sygeeksamen. Du skal selv betale lægeerklæringen.

Ved sygeeksamen skal du gennemføre både casearbejdsdag og prøvedag med nyt opgavesæt.

Du kommer for sent på casearbejdsdagen eller eksamensdagen?
Så har du ikke krav på at komme til prøve den pågældende dag. Hvis skolens rektor finder grunden til forsinkelsen acceptabel, kan du få lov at gå til prøve på et andet tidspunkt.

Du snyder?
Bliver du bortvist fra prøven.

Du forlader eksamenslokalet uden tilladelse?
Så betragtes prøven som afsluttet og du kan ikke komme ind igen.

Din lærer bliver syg?
Så kan skolen udpege en ny eksaminator – eller flytte prøven til en anden dag.

Klager

Klager over prøven skal være skriftlige, og du skal begrunde din klage. Det er altså ikke nok at skrive, at du vil have en højere karakter. Du skal sende klagen til skolens rektor. Hvis du er under 18 skal dine forældre skrive under.

Du skal klage senest 2 uger efter eksamen.

Du kan kun klage individuelt.

Du kan klage over:

 • Eksaminationsgrundlaget (prøvespørgsmål, opgaver mv.)
 • Eksamensforløbet
 • Bedømmelsen – dvs. din karakter.

Når du har indleveret en klage, afgør skolens rektor om den skal afvises som grundløs eller om den skal sendes til udtalelse hos lærer og censor. Sendes klagen til lærer og censor skal de svare inden 2 uger. Deres svar får du mulighed for at kommentere – det har du en uge til. Derefter beslutter rektor om klagen:
afvises eller
du får mulighed for en ny prøve.

For at der kan være tale om ombedømmelse eller ny prøve skal der foreligge ”særlige omstændigheder der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlige proceduremæssige mangler”, som der står i eksamensbekendtgørelsen.

En klage kan aldrig resultere i en lavere karakter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelsesgrundlaget for case prøver omfatter:

 • bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen).
 • bekendtgørelse nr. 1010 af 22/9 2014 om erhvervsuddannelserne.
 • bekendtgørelse nr. 1009 af 22/9 2014 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne (grundfagsbekendtgørelsen).