Fraværsregler

  • Registrering af fravær skal ske straks ved begyndelse af lektionen/undervisningen.

  • En elev registreres fuldt ud fraværende, hvis eleven ikke møder rettidigt, eller hvis vedkommende afbryder sin deltagelse i undervisningen og hermed ikke opfylder sin mødepligt.

  • Skolen reagerer prompte og passende på elevens fravær og manglende rettidige aflevering af skriftlige opgaver med henblik på at undgå yderligere fravær og manglende rettidig aflevering af skriftlige opgaver.

  • For meget fravær vil få betydning for elevens videre skolegang, uddannelse og SU.

  • Skolen offentliggør oplysning om det samlede fravær i det foregående skoleår på skolens hjemmeside.

For yderligere oplysninger om fraværsregistrering og ”hvad nu hvis… – spørgsmål” henvises til bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203488.